ࡱ> $Root Entry&[,N%v__properties_version1.00__nameid_version1.0(D,Np,N__substg1.0_0E04001E* !"#yD&'()*+,-./@123456789:;<=>?ABCEjFGHIJKLMNOP\RSTUVWXYZ[]^_kabcdefghilmnoqrstuvwxz{|}~Root Entry&FF@h,N%v__properties_version1.00__nameid_version1.0(D,Np,N__substg1.0_0E04001E* !"#yD&'()*+,-./@123456789:;<=>?ABCEjFGHIJKLMNOP\RSTUVWXYZ[]^_kabcdefghilmnoqrstuvwxz{|}~__substg1.0_0E03001E*#__substg1.0_0E02001E*__recip_version1.0_#00000000: ,N[,N__attach_version1.0_#00000000<`OВ,N,N__attach_version1.0_#00000001<J",N,N__substg1.0_001A001E* __substg1.0_0037001E*8__substg1.0_0E1D001E*8__properties_version1.00XX__substg1.0_3001001E*W__substg1.0_0FFF0102*T__substg1.0_3002001E*S__substg1.0_3003001E*Q__substg1.0_0C240102*P__substg1.0_0C250102*O__substg1.0_0FF90102*L__substg1.0_300B0102*I__substg1.0_39FE001E*H__substg1.0_0070001E*8__substg1.0_00710102*__substg1.0_3A20001E*G__substg1.0_5FE5001E* F__substg1.0_5FF70102*C__substg1.0_0FF60102*B__substg1.0_007D001E*p__substg1.0_007F0102*4__properties_version1.00__substg1.0_0FF90102*__substg1.0_3001001E*! __substg1.0_37010102*Z0__substg1.0_3703001E* __substg1.0_0E05001E*$__substg1.0_0E4C0102* %__substg1.0_0E4D0102*__substg1.0_0E4E0102*F__substg1.0_0E580102*__substg1.0_0E590102*')__substg1.0_0F030102*__substg1.0_1000001E*(,__substg1.0_10090102*`__substg1.0_1015001E*+-:__substg1.0_1035001E*3__substg1.0_120B0102**2 __substg1.0_300B0102*__substg1.0_30140102*/1 __substg1.0_36770102*X__substg1.0_3FFA001E*04__substg1.0_3FFB0102*__substg1.0_4022001E*35__substg1.0_4023001E*__substg1.0_4024001E*.@__substg1.0_4025001E*__substg1.0_4030001E*79 __substg1.0_4031001E* __substg1.0_4034001E*8<,__substg1.0_4035001E*,__substg1.0_4038001E*;= __substg1.0_4039001E*__substg1.0_3704001E* __substg1.0_3707001E*> __substg1.0_5D07001E*:B__substg1.0_5D08001E*__substg1.0_5D0A001E*AD__substg1.0_5D0B001E*__substg1.0_5FE5001E*C__substg1.0_8006001E*__substg1.0_80090048*6__substg1.0_800B0048*__substg1.0_800D001E*GIQf__substg1.0_800E101E*(__substg1.0_800E101E-00000000<__substg1.0_800E101E-00000001<M __substg1.0_800E101E-00000002<__substg1.0_800E101E-00000003<LN__substg1.0_800E101E-00000004< __substg1.0_800E101E-00000005<KS__substg1.0_800E101E-00000006<__substg1.0_800E101E-00000007<PR__substg1.0_800E101E-00000008<__substg1.0_800E101E-00000009<Qi__substg1.0_800F0102*HV"__substg1.0_8010001E*__substg1.0_8012001E*UW)__substg1.0_8013001E*__substg1.0_8014001E*T\__substg1.0_8018001E* __substg1.0_80190048*Y[__substg1.0_801A001E*__substg1.0_801B001E*Z^__substg1.0_801C001E*__substg1.0_801E001E*]___substg1.0_801F001E*__substg1.0_8020001E*Xn)__substg1.0_8022001E*__substg1.0_8024001E*ac__substg1.0_8025001E*,__substg1.0_80260102*bfs__substg1.0_8027001E*j__substg1.0_8028001E*eg___substg1.0_802A101E*^__substg1.0_802A101E-00000000<]__substg1.0_802A101E-00000001<hk\__substg1.0_802A101E-00000002<[__substg1.0_802A101E-00000003<jlZ__substg1.0_802A101E-00000004<mY__substg1.0_802A101E-00000005<X__substg1.0_802B001E*dvVP__substg1.0_802C001E*0__substg1.0_802E001E*oq$[ __substg1.0_802F001E*"y__substg1.0_8030001E*pt__substg1.0_8031001E*$__substg1.0_8032001E*su__substg1.0_8033001E*__substg1.0_8034001E*rz__substg1.0_8035001E*__substg1.0_8037001E*wy __substg1.0_8038001E* `__substg1.0_8039001E*x~ __substg1.0_803A001E* __substg1.0_803B001E*{} __substg1.0_803C0102* __substg1.0_803D001E*|__substg1.0_003D001E* __substg1.0_65E20102*__substg1.0_65E30102*E__substg1.0_803E001E*__substg1.0_803F001E* !#%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUW`abcdefghiklmnopqrtuvwxyz{|}~Virtually join your loved one's healthcare appointments.Joanne Mullins00000002/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=de3a4a2472f34728b09720e411bad7ed-Joanne.Mulljoanne.mullins@sei-mani.comau3wOk:UX3U$au3wOk:UX3U$FalseLK S[185.69.145.149]yes04Client=WebServices;MacOutlook/16.35.20030802 (Intelx64 Mac OS X Version 10.15.4 (Build 19E266));en-GB, en-US[ { "@outputVersion": "1.0", "@source": "im-1", "@emailRelevanceScore": "0.7754431996514", "IsImportantByIRanker": "true", "@EntityId": "70107048-3bdd-4552-9199-bd2671140c82" } ][ { "@outputVersion": "1.0", "@IRankerModelVersion": "ModelV4", "@emailRelevanceScore": "0.7754431996514", "IsImportantByIRanker": "False", "FromIsTopCollab": "1.0", "@EntityId": "e9e99cf0-eb13-400d-9ec0-8255b34b7511", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=e9e99cf0-eb13-400d-9ec0-8255b34b7511", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" } ]AM5PR0801MB1987:BCL:0;0a6f233c-3a5a-4f8f-eabe-08d7dc64e836CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:-1;SRV:;IPV:NLI;SFV:SKI;H:AM5PR0801MB2067.eurprd08.prod.outlook.com;PTR:;CAT:NONE;SFTY:;SFS:;DIR:INB;SFP:;sei-mani.com; dkim=none (message not signed) header.d=none;sei-mani.com; dmarc=none action=none header.from=sei-mani.com;[ { "@type": "ContactPoint", "@context": "http://schema.org", "@source": "TEE,52.0.0,20200330.52,a1b3d36629f13a54a246ed1ca82d05284ab989c0;en-US.url,52.0.0,REDMOND/simen@MININT-4C4PUNO,unknown", "@entityExtractionTrustLevel": "Scenario", "@outputVersion": "1.0", "@schemaOrgVersion": "1.93", "url": "https://www.webex.com/downloads.html/", "url/urlTextSpan": { "@type": "TextSpan", "beginIndex": 0, "length": 37 }, "@EntityId": "0111ea86-fe2f-4611-b852-6bf101db227f", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=0111ea86-fe2f-4611-b852-6bf101db227f", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" }, { "@type": "ContactPoint", "@context": "http://schema.org", "@source": "TEE,52.0.0,20200330.52,a1b3d36629f13a54a246ed1ca82d05284ab989c0;en-US.url,52.0.0,REDMOND/simen@MININT-4C4PUNO,unknown", "@entityExtractionTrustLevel": "Scenario", "@outputVersion": "1.0", "@schemaOrgVersion": "1.93", "url": "https://help.webex.com/ld-n0bl93g-CiscoWebexTeams/Webex-Teams-App#Get-Started", "url/urlTextSpan": { "@type": "TextSpan", "beginIndex": 0, "length": 77 }, "@EntityId": "620c689c-758e-4ace-ad2b-3502b5b594ba", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=620c689c-758e-4ace-ad2b-3502b5b594ba", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" }, { "@type": "ContactPoint", "@context": "http://schema.org", "@source": "TEE,52.0.0,20200330.52,a1b3d36629f13a54a246ed1ca82d05284ab989c0;en-US.url,52.0.0,REDMOND/simen@MININT-4C4PUNO,unknown", "@entityExtractionTrustLevel": "Scenario", "@outputVersion": "1.0", "@schemaOrgVersion": "1.93", "url": "https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html", "url/urlTextSpan": { "@type": "TextSpan", "beginIndex": 0, "length": 59 }, "@EntityId": "255c3531-5ec9-4da5-97a8-77e2f04ba4b7", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=255c3531-5ec9-4da5-97a8-77e2f04ba4b7", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" }, { "@type": "ContactPoint", "@context": "http://schema.org", "@source": "TEE,52.0.0,20200330.52,a1b3d36629f13a54a246ed1ca82d05284ab989c0;en-US.url,52.0.0,REDMOND/simen@MININT-4C4PUNO,unknown", "@entityExtractionTrustLevel": "Scenario", "@outputVersion": "1.0", "@schemaOrgVersion": "1.93", "url": "https://www.webex.com/terms-of-service.html", "url/urlTextSpan": { "@type": "TextSpan", "beginIndex": 0, "length": 43 }, "@EntityId": "5ed01a67-9ae3-4a62-9226-bbaecf5f6e1b", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=5ed01a67-9ae3-4a62-9226-bbaecf5f6e1b", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" } ]ucf:0;jmr:0;auth:0;dest:I;ENG:(750127)(520011016)(706158)(944506383)(944626516);[ { "@outputVersion": "2.0", "@formatter": "TeeKpeBondCbpBase64", "@schema": "Microsoft.Exchange.Relevance.TeeKpeBondResponse.TeeKpe.TeeKpeResponse", "keyPhrases": "Q0IBAM0UEgodCWwAbwB2AGUAZAAgAG8AbgBlAMcKC8y8QM0UEAcjsCIAAIA/MgAAQEECAAAAQBIAAKBAFuJnFD0UAACKQxoAAKhBHHrTmz0eZmbwQiDO+t4+IgAAWEIkC1lIPibNzBlDKLOnDj/uAQAAoEA0AACAQDarqqo+OAAAAEA6q6oqPjwAAIBAPquqqj5AAACgQEJVVdU+RAAA4EBGVVUVPyoAAKBALAAAOEEuAACgQDAAAKxBSAAAoEBKAAAwQU7NzCxBDAAAgD8QAACAPg4AAABBAAdwAGkAYwB0AHUAcgBlAMcKdvFjP80UEAcdsCIAAIA/MgAAQEECAACAPxIAAIA/FgRzbTsUAACKQxoAAIA/HARzbTseAACAPyAEc207IgAAiUMkGiV+PyYAAIlDKBolfj/uAQAAgD80AACAPzarqqo9QAAAMEFCq6pqP0QAADBBRquqaj8qAACAPywAAIA/LgAAwEAwAADAQEgAAIA/SgAAgD9MAADAQE4AAMBAAAVrAG4AaQBmAGUAxwphkSo/zRQQBx2wIgAAgD8yAABAQQIAAIA/EgAAgD8WBHNtOxQAAIpDGgAAQEAcQxYyPB4AAEBAIEMWMjwiAACIQyQ0Snw/JgAAiEMoNEp8P+4BAACAPzQAAIA/Nquqqj1AAAAwQUKrqmo/RAAAMEFGq6pqPyoAAEBALAAAQEAuAACAQDAAAIBASAAAQEBKAABAQEwAAIBATgAAgEAACWcAdQBhAHIAZABpAGEAbgBzAMcKsge3Ps0UEAchsCIAAIA/MgAAQEECAACAPxIAAIA/FgRzbTsUAACKQxoAAEBBHEMWMj0eAABAQSBDFjI9IgCAg0MkKfFzPyYAgINDKCnxcz/uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAgD86q6qqPTwAAIA/Pquqqj1AAAAgQUJVVVU/RAAAIEFGVVVVPyoAAIBALAAAgEAuAABAQDAAAEBASAAAgEBKAACAQEwAAEBATgAAQEAACHAAYQB0AGkAZQBuAHQAcwDHCsdocT/NFBAHH7AiAACAPzIAAEBBAgAAgD8SAAAAQBYEc+07FAAAikMaAABwQRzTm149HgAAVEIgP6NEPiIAADhDJKuqKj8mAABeQyi96U0/7gEAAABANAAAAEA2q6oqPjgAAIA/Oquqqj08AAAgQD5VVVU+QAAA4EBCVVUVP0QAAAhBRlVVNT8qAADgQCwAAGBBMAAAlEFIAADgQEoAAGBBTgAAgD8ACGYAYQBjAGkAbABpAHQAeQDHCtVRRcDNFBAHHbAiAACAPzIAAEBBAgAAgD8SAACAPxYEc207FAAAikMaAADYQRwLWcg9HgAA2EEgC1nIPSIAAHhDJGwHZj8mAAB4QyhsB2Y/7gEAAIA/NAAAgD82q6qqPTgAAABAOquqKj48AAAAQD6rqio+QAAAEEFCAABAP0QAABBBRgAAQD8qAAAwQSwAADBBSAAAMEFKAAAwQQAEYwBhAHIAZQDHCoXXKMDNFBAHIbAiAACAPzIAAEBBAgAAgD8SAACAPxYEc207FAAAikMaAAAEQhyc3vQ9HgAABEIgnN70PSIAAHJDJLp2YD8mAAByQyi6dmA/7gEAAIA/NAAAgD82q6qqPTgAAEBAOgAAgD48AABAQD4AAIA+QAAAAEFCq6oqP0QAAABBRquqKj8qAACgQCwAAKBALgAAEEIwAAAQQkgAAKBASgAAoEBMAABwQU4AAHBBAAljAGEAcgBlACAAdABlAGEAbQDHCnj0gT/NFBAHH7AiAACAPzIAAEBBAgAAAEASAADgQBajxE89FAAAikMaAAAkQhyuHRg+HiVJEUMg/cEGPyIAABhCJEr8DD4m27YAQyg6xu4+7gEAAOBANAAAgEA2q6qqPjgAAEBAOgAAgD48AACQQD4AAMA+QAAAoEBCVVXVPkQAANBARquqCj8qAADAQCwAAFBBMAAAnEFIAAAAQEqrqipBTquqEkEAD3YAaQBkAGUAbwAgAGMAaABlAGMAawAtAGkAbgBzAMcKNceNwM0UEAchsCIAAIA/MgAAQEECAAAAQBIAAIA/FgRz7TsUAACKQxoAAHhCHGwHZj4eAAB4QiBsB2Y+IgAAVEMkP6NEPyYAAFRDKD+jRD/uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAQEA6AACAPjwAAEBAPgAAgD5AAAAAQUKrqio/RAAAAEFGq6oqPyoAAAhCLAAACEIuAADAQDAAAMBASAAAUEFKAABQQUwAAMBATgAAwEAAB3AAYQB0AGkAZQBuAHQAxwo7G47AzRQQByGwIgAAgD8yAABAQQIAAIA/EgAAgD8WBHNtOxQAAIpDGgAAhEIcnN50Ph4AAIRCIJzedD4iAABRQyTm2kE/JgAAUUMo5tpBP+4BAACAPzQAAIA/Nquqqj04AABAQDoAAIA+PAAAQEA+AACAPkAAAABBQquqKj9EAAAAQUarqio/KgAAGEIsAAAYQi4AAEBAMAAAQEBIAACIQUoAAIhBTAAAQEBOAABAQAALdwBlAGIAZQB4ACAAdABlAGEAbQBzAMcK6//fv80UEAchsCIAAIA/MgAAQEECAAAAQBIAAIBAFgRz7TwUAACKQxgAAIA/GgAAiEIcNEp8Ph4AQBFDIIK5Bj8iAAC4QSSrqqo9JgDAAEMoMNfuPuwBAACAP+4BAACAQDQAAIBANquqqj44AABAQDoAAIA+PAAAoEA+VVXVPkAAAEBAQgAAgD5EAADAQEYAAAA/KgAAQEAsAADUQTAAAJJBSAAAQEBKAABMQU4AAHBAABBlAG0AYQBpAGwAIABpAG4AdgBpAHQAYQB0AGkAbwBuAMcKlZuiwM0UEAchsCIAAIA/MgAAQEECAAAAQBIAAIA/FgRz7TsUAACKQxoAAJJCHJhrhz4eAACSQiCYa4c+IgAASUMkTm86PyYAAElDKE5vOj/uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAgEA6q6qqPjwAAIBAPquqqj5AAADgQEJVVRU/RAAA4EBGVVUVPyoAAEBALAAAQEAuAABYQjAAAFhCSAAAQEBKAABAQEwAAJhBTgAAmEEAE2gAZQBhAGwAdABoAGMAYQByAGUAIABmAGEAYwBpAGwAaQB0AHkAxwrcybLAzRQQBx+wIgAAgD8yAABAQQIAAABAEgAAAEAWBHNtPBQAAIpDGgAAoEIc4meUPh4AACJDIMhCFj8iAADwQSTTm949JgAA4EIoo8TPPu4BAAAAQDQAAABANquqKj44AACAQDqrqqo+PAAAoEA+VVXVPkAAAKBAQlVV1T5EAADAQEYAAAA/KgAAIEEsAACwQTAAALxBSAAAwEBKAAAAQU4AAMBAAAhwAGEAcwBzAHcAbwByAGQAxwq+7LTAzRQQBx+wIgAAgD8yAABAQQIAAIA/EgAAgD8WBHNtOxQAAIpDGgAAzEIcpze9Ph4AAMxCIKc3vT4iAAAtQyS6diA/JgAALUMounYgP+4BAACAPzQAAIA/Nquqqj04AACAQDqrqqo+PAAAgEA+q6qqPkAAAOBAQlVVFT9EAADgQEZVVRU/KgAAAEIsAAAAQi4AANBBMAAA0EFIAAAAQUoAAABBAA93AGUAYgBlAHgAIAB0AGUAYQBtAHMAIABhAHAAcADHCiDV2cDNFBAHI7AiAACAPzIAAEBBAgAAQEASAACAPxZDFjI8FAAAikMYq6oqPxoAANJCHFnIwj4eAADSQiBZyMI+IgAAKEMketMbPyYAAChDKHrTGz/sAauqKj/uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAgEA6q6qqPjwAAIBAPquqqj5AAADgQEJVVRU/RAAA4EBGVVUVPyoAAAxCLAAADEIuAACoQTAAAKhBSAAAAEBKAAAAQEwAABBBTgAAEEEAGGQAZQBzAGsAdABvAHAAIABhAG4AZAAgAG0AbwBiAGkAbABlACAAcABoAG8AbgBlAMcKR+sAwc0UEAchsCIAAIA/MgAAQEECAACAQBIAAIA/FgRzbTwUAACKQxoAANxCHNcOzD4eAADcQiDXDsw+IgAAIkMkyEIWPyYAACJDKMhCFj/uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAgEA6q6qqPjwAAIBAPquqqj5AAADgQEJVVRU/RAAA4EBGVVUVPyoAACBCLAAAIEIuAABwQTAAAHBBSAAA4EBKAADgQEwAAEBATgAAQEAACW8AbgBlACAAcwBwAGEAYwBlAMcKSDz7wM0UEAchsCIAAIA/MgAAQEECAAAAQBIAAIA/FgRz7TsUAACKQxoAAPZCHIYs5D4eAAD2QiCGLOQ+IgAAF0Mk1w4MPyYAABdDKNcODD/uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAgEA6q6qqPjwAAIBAPquqqj5AAADgQEJVVRU/RAAA4EBGVVUVPyoAAFRCLAAAVEIuAACAQDAAAIBASAAAwEBKAADAQEwAAIBATgAAgEAAFWwAaQB2AGUAIAB0AGUAbABlAGgAZQBhAGwAdABoACAAdgBpAHMAaQB0AMcKIw0Iwc0UEAchsCIAAIA/MgAAQEECAABAQBIAAIA/FkMWMjwUAACKQxoAAB9DHG96Ez8eAAAfQyBvehM/IgAA5EIkb3rTPiYAAORCKG960z7uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAoEA6VVXVPjwAAKBAPlVV1T5AAADAQEIAAAA/RAAAwEBGAAAAPyoAAPBBLAAA8EEuAABAQjAAAEBCSAAA8EFKAADwQUwAAIA/TgAAgD8ADXYAaQBkAGUAbwAgAG0AZQBlAHQAaQBuAGcAxwo8hg3BzRQQByGwIgAAgD8yAABAQQIAAABAEgAAgD8WBHPtOxQAAIpDGgAANkMcxc8oPx4AADZDIMXPKD8iAAC4QiSrqqo+JgAAuEIoq6qqPu4BAACAPzQAAIA/Nquqqj04AACgQDpVVdU+PAAAoEA+VVXVPkAAAMBAQgAAAD9EAADAQEYAAAA/KgAAVEIsAABUQi4AANBBMAAA0EFIAACYQUoAAJhBTAAAQEBOAABAQAALZABlAHMAawB0AG8AcAAgAGEAcABwAMcKPIYNwc0UEAchsCIAAIA/MgAAQEECAAAAQBIAAIA/FgRz7TsUAACKQxoAAD5DHF07MD8eAAA+QyBdOzA/IgAAqEIketObPiYAAKhCKHrTmz7uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAoEA6VVXVPjwAAKBAPlVV1T5AAADAQEIAAAA/RAAAwEBGAAAAPyoAAHRCLAAAdEIuAACQQTAAAJBBSAAAQEBKAABAQEwAAJBBTgAAkEEAA2EAcABwAMcK9OAAwc0UEAcdsCIAAIA/MgAAQEECAACAPxIAAIA/FgRzbTsUAACKQxoAAFFDHObaQT8eAABRQyDm2kE/IgAAhEIknN50PiYAAIRCKJzedD7uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAoEA6VVXVPjwAAKBAPlVV1T5AAADAQEIAAAA/RAAAwEBGAAAAPyoAAKBCLAAAoEJIAACwQUoAALBBAAd0AHIAbwB1AGIAbABlAMcKigrHwM0UEAchsCIAAIA/MgAAQEECAACAPxIAAIA/FgRzbTsUAACKQxoAAFZDHCV+Rj8eAABWQyAlfkY/IgAAdEIkoFFiPiYAAHRCKKBRYj7uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAwEA6AAAAPzwAAMBAPgAAAD9AAACgQEJVVdU+RAAAoEBGVVXVPioAAIBALAAAgEAuAAD4QTAAAPhBSAAAgEBKAACAQEwAALhBTgAAuEEAD20AZQBzAHMAYQBnAGkAbgBnACAAcwBwAGEAYwBlAMcKUBQFwc0UEAchsCIAAIA/MgAAQEECAAAAQBIAAIA/FgRz7TsUAACKQxoAAGhDHDswVz8eAABoQyA7MFc/IgAAKEIketMbPiYAAChCKHrTGz7uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAwEA6AAAAPzwAAMBAPgAAAD9AAACgQEJVVdU+RAAAoEBGVVXVPioAALBBLAAAsEEuAABAQTAAAEBBSAAAsEFKAACwQUwAAIBATgAAgEAABWwAZQBzAHIAbgDHCsX2qsDNFBAHHbAiAACAPzIAAEBBAgAAgD8SAACAPxYEc207FAAAikMYAACAPxoAAHhDHGwHZj8eAAB4QyBsB2Y/IgAA2EEkC1nIPSYAANhBKAtZyD00AACAPzarqqo9OAAAAEE6q6oqPzwAAABBPquqKj9AAABAQEIAAIA+RAAAQEBGAACAPi4AAIBAMAAAgEBMAACAQE4AAIBAABFwAHIAaQB2AGEAYwB5ACAAcwB0AGEAdABlAG0AZQBuAHQAxwrZodfAzRQQBx2wIgAAgD8yAABAQQIAAABAEgAAgD8WBHPtOxQAAIpDGAAAgD8aAAB9Qxyrqmo/HgAAfUMgq6pqPyIAAKhBJHrTmz0mAACoQSh605s9NAAAgD82q6qqPTgAABBBOgAAQD88AAAQQT4AAEA/QAAAAEBCq6oqPkQAAABARquqKj4uAABAQDAAAEBATAAAQEBOAABAQAAKYQBmAGYAaQBsAGkAYQB0AGUAcwDHCoq/tMDNFBAHH7AiAACAPzIAAEBBAgAAgD8SAACAPxYEc207FAAAikMaAACDQxy2A3M/HgAAg0MgtgNzPyIAAFBBJHPtQD0mAABQQShz7UA97gEAAIA/NAAAgD82q6qqPTgAACBBOlVVVT88AAAgQT5VVVU/QAAAgD9Cq6qqPUQAAIA/Rquqqj0qAACAQCwAAIBALgAAQEAwAABAQEgAAIBASgAAgEAADWMAaQBzAGMAbwAgAHMAeQBzAHQAZQBtAHMAxwrcK9fAzRQQBxmwIgAAgD8yAABAQQIAAABAEgAAgD8WBHPtOxQAAIpDGAAAgD8aAACFQxyCuXY/HgAAhUMggrl2PyIAAABBJARz7TwmAAAAQSgEc+08NAAAgD82q6qqPTgAADBBOquqaj88AAAwQT6rqmo/LgAAAEEwAAAAQUwAAABBTgAAAEEADncAZQBzAHQAIAB0AGEAcwBtAGEAbgAgAGQAcgDHCrQF58DNFBAHH7AiAACAPzIAAEBBAgAAQEASAACAPxZDFjI8FAAAikMYAACAPxoAgIZDHNuBeT8eAICGQyDbgXk/IgAAgEAkBHNtPCYAAIBAKARzbTzsAQAAgD/uAQAAgD80AACAPzarqqo9OAAAMEE6q6pqPzwAADBBPquqaj8qAABAQCwAAEBALgAAgEAwAACAQEgAAEBASgAAQEBMAACAQE4AAIBAAAhzAGEAbgAgAGoAbwBzAGUAxwqaIO/AzRQQBx+wIgAAgD8yAABAQQIAAABAEgAAgD8WBHPtOxQAAIpDGAAAgD8aAACIQxw0Snw/HgAAiEMgNEp8PyIAAABAJARz7TsmAAAAQCgEc+077AEAAIA/7gEAAIA/NAAAgD82q6qqPTgAADBBOquqaj88AAAwQT6rqmo/KgAAwEAsAADAQC4AAABAMAAAAEBIAADAQEoAAMBATAAAAEBOAAAAQAAA", "@type": "KeyPhraseExtraction", "@context": "http://schema.microsoft.com", "@EntityId": "cea39f2a-8e0f-4dbb-a94f-62dd2526de2d", "@correlationTrail": "AssetId=bd269b37-8237-4606-bc1a-a9e5dc1b782a;ExtractionId=ea8cd076-d1a7-4b3a-b535-b46d7a781e9d;EntityId=cea39f2a-8e0f-4dbb-a94f-62dd2526de2d", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:46.7795525Z" } ]ExtractLanguage1.0M2HClassifier1.0KeyPhraseExtraction2.0ExtractLanguageM2HClassifierKeyPhraseExtraction[ { "@type": "ExtractLanguage", "@context": "http://schema.microsoft.com", "@outputVersion": "1.0", "Language": { "@type": "Language", "Locale": "en-GB", "name": "English (United Kingdom)", "BestGuessLanguage": "en" }, "@source": "Exchange", "LanguageScores": { "English": 99.63768 }, "@EntityId": "12de252e-8728-4033-8847-027529ae83d1", "@correlationTrail": "AssetId=bd269b37-8237-4606-bc1a-a9e5dc1b782a;ExtractionId=ea8cd076-d1a7-4b3a-b535-b46d7a781e9d;EntityId=12de252e-8728-4033-8847-027529ae83d1", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:46.7795525Z" } ][ { "@type": "M2HClassifier", "@source": "HumanAuthor", "@outputVersion": "1.0", "domains": { "@type": "ItemList", "itemListOrder": "ItemListUnordered", "M2HOutput": [ "1" ] }, "@EntityId": "dfd88273-4c5d-4b7e-a56c-c5a379348601", "@correlationTrail": "AssetId=bd269b37-8237-4606-bc1a-a9e5dc1b782a;ExtractionId=ea8cd076-d1a7-4b3a-b535-b46d7a781e9d;EntityId=dfd88273-4c5d-4b7e-a56c-c5a379348601", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:46.7795525Z" } ]FocusedInboxFeatureSet_5010B??? ? 33s? ?? !"#$%&'(?)*+?,-./12 D345678<It?A?BCEFGH?IJKLM5>N`t>OV;PQ>R?STUVWV;X?YZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrs0:|>?D@A?D@@AzC #<)\>Qx? ף<<@?>>>>>>fff? c?>A?   \>=?>ff> !>"#$%WlWgS7PdeTtEI03QQzFwzzqouXINDKq2g91OXwEMIURIsI19yyw6tUvNmKyn4pQlX9iQ3rJY9LUvm0rCtmvgqaAkJLkCd0e7LYfZKAaDxdZ9UC7mimFnN2cH2csvuB0mjEYiSkjYwBjr5CRGmH/F1+AX/1LHKyqCqQbeLDxN90osuv3SXzc3bwVWrR9urLulibsFqh5pXeF9zSbyu5jV31zG3h9t8/2bj3TlMqho7zk24AIJSV7dNVMASyOMLjXA4/S4LAFPGAzVnDf2zrffKo64OCPMS1Q+6No6AAR6gm1AnFBb+1TOC3TvYSz0XtsiBW9YojCkhUKJBZm+5RC1iq2lu389bXT2bR48CW/+P2TNZz/JAjGMa60IMhgYh6snun/OhM+pm4SxesJ69RgnecZFNB+UKjvPgFgVWmGYa8HzyZVWIl0tlSr7MvNmDH3uHH0bB/N/qUknrez0PMcDfx+ZNseLbbJVh/QGBcJ16nmP6YIn0hRw6sF3zeGfPIEg2+Q70v2GfHUrzsHs00xTEfIW7ux2+dzzYV6/C3DHLyE=["ExtractionId","ea8cd076-d1a7-4b3a-b535-b46d7a781e9d","TeeEngineVersion","52.0.0","BuildNumber","20200330.52","ChangesetNumber","a1b3d36629f13a54a246ed1ca82d05284ab989c0","Locale","en-GB","MessageId","\u003cAF69DE46-4D26-4E90-9477-3E78A38436F1@sei-mani.com\u003e","ReferenceTime","2020-04-09T09:03:46.0000000Z","Flights","TEEReplyWithShipWW;TEEM2HPayloadEnabledFlight;TEEAddBestGuessLanguageFlight;CheckJunkMailHeadersFlight;TEEImportantMail;TEEImportantContact;TEEInboxPlusFlight;TEEEnableTermFrequency;TEEEnableExperimentalTermFrequency;TEEFirstBodyFlight;TEEExtractQuotedTextLanguagesFlight;TEESmartReplyForEnEnabled_WW;TEESR_ItIT;TEECouponRankerFlight;Commitmentsfpgahaasflight;CommitmentsfpgahaasRealTrafficflight;KtgClassifierSentItemsFlight;QasTestKPEOffBoxB2;QasAcronymExtractorOffBoxB2;TEEExtractedOnlineMeetingInfoFlight;TEEFlightReservationOptionalFieldsFlight","StartTime","2020-04-09T09:03:46.7635614Z","EndTime","2020-04-09T09:03:46.7795525Z"]{"diagnosticsCodes":["DomainNotAllowed"]}EmailBCAT=NotSureDueToNoApplicableRule;DNRT=Microsoft.Exchange.FocusedInbox.Models.Heuristics.DoNotReplyFeaturizer+DoNotReplyTypes;SCAT=ImportantByPeopleModel, ImportantByPeopleModelWeak, SameOrganization;RFV=1032232302:-1=0^-1927059262:-1=0^1146315108:-1=0^1810071250:-2107439490=560^1352796317:-236652509=688^;SV=16.01.2742.000;SN=DB7PR08MB3178;MV=5010;CT=4/9/2020 9:03:45 AM;ODF=Inbox;IFIC=;HDTR=1;HDTF=V132::1185.69.145.149z٠{NTM20200330.52["ExtractionId","e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b","TeeEngineVersion","52.0.0","BuildNumber","20200330.52","ChangesetNumber","a1b3d36629f13a54a246ed1ca82d05284ab989c0","Locale","en-GB","MessageId","\u003cAF69DE46-4D26-4E90-9477-3E78A38436F1@sei-mani.com\u003e","ReferenceTime","2020-04-09T09:03:45.0000000Z","Flights","TEEReplyWithShipWW;TEEM2HPayloadEnabledFlight;TEEAddBestGuessLanguageFlight;CheckJunkMailHeadersFlight;TEEImportantMail;TEEImportantContact;TEEInboxPlusFlight;TEEEnableTermFrequency;TEEEnableExperimentalTermFrequency;TEEFirstBodyFlight;TEEExtractQuotedTextLanguagesFlight;TEESmartReplyForEnEnabled_WW;TEESR_ItIT;TEECouponRankerFlight;Commitmentsfpgahaasflight;CommitmentsfpgahaasRealTrafficflight;KtgClassifierSentItemsFlight;QasTestKPEOffBoxB2;QasAcronymExtractorOffBoxB2;TEEExtractedOnlineMeetingInfoFlight;TEEFlightReservationOptionalFieldsFlight","StartTime","2020-04-09T09:03:45.8670701Z","EndTime","2020-04-09T09:03:45.8780635Z"]InternalAM5PR0801MB2067.eurprd08.prod.outlook.comen EmbeddedUrl1.0ExtractLanguage1.0M2HClassifier1.0IRankerScore1.0IRankerScoreDev1.0EmbeddedUrlExtractLanguageM2HClassifierIRankerScoreIRankerScoreDev IR8DFeύ<#o Z:Od6[{ "@context": "http://schema.org", "type": "IRankerScoreDev", "entities": [ { "@outputVersion": "1.0", "@IRankerModelVersion": "ModelV4", "@emailRelevanceScore": "0.7754431996514", "IsImportantByIRanker": "False", "FromIsTopCollab": "1.0", "@EntityId": "e9e99cf0-eb13-400d-9ec0-8255b34b7511", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=e9e99cf0-eb13-400d-9ec0-8255b34b7511", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" } ] },{ "@context": "http://schema.org", "type": "IRankerScore", "entities": [ { "@outputVersion": "1.0", "@source": "im-1", "@emailRelevanceScore": "0.7754431996514", "IsImportantByIRanker": "true", "@EntityId": "70107048-3bdd-4552-9199-bd2671140c82" } ] },{ "@context": "http://schema.org", "type": "M2HClassifier", "entities": [ { "@type": "M2HClassifier", "@source": "HumanAuthor", "@outputVersion": "1.0", "domains": { "@type": "ItemList", "itemListOrder": "ItemListUnordered", "M2HOutput": [ "1" ] }, "@EntityId": "0bb91b21-fd1a-407c-ba7f-857c8766361f", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=0bb91b21-fd1a-407c-ba7f-857c8766361f", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" } ] },{ "@context": "http://schema.org", "type": "ExtractLanguage", "entities": [ { "@type": "ExtractLanguage", "@context": "http://schema.microsoft.com", "@outputVersion": "1.0", "Language": { "@type": "Language", "Locale": "en-GB", "name": "English (United Kingdom)", "BestGuessLanguage": "en" }, "@source": "Exchange", "LanguageScores": { "English": 99.63768 }, "@EntityId": "3fa3dcae-01b6-477a-906c-5fe87c4f47b0", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=3fa3dcae-01b6-477a-906c-5fe87c4f47b0", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" } ] },{ "@context": "http://schema.org", "type": "EmbeddedUrl", "entities": [ { "@type": "ContactPoint", "@context": "http://schema.org", "@source": "TEE,52.0.0,20200330.52,a1b3d36629f13a54a246ed1ca82d05284ab989c0;en-US.url,52.0.0,REDMOND/simen@MININT-4C4PUNO,unknown", "@entityExtractionTrustLevel": "Scenario", "@outputVersion": "1.0", "@schemaOrgVersion": "1.93", "url": "https://www.webex.com/downloads.html/", "url/urlTextSpan": { "@type": "TextSpan", "beginIndex": 0, "length": 37 }, "@EntityId": "0111ea86-fe2f-4611-b852-6bf101db227f", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=0111ea86-fe2f-4611-b852-6bf101db227f", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" }, { "@type": "ContactPoint", "@context": "http://schema.org", "@source": "TEE,52.0.0,20200330.52,a1b3d36629f13a54a246ed1ca82d05284ab989c0;en-US.url,52.0.0,REDMOND/simen@MININT-4C4PUNO,unknown", "@entityExtractionTrustLevel": "Scenario", "@outputVersion": "1.0", "@schemaOrgVersion": "1.93", "url": "https://help.webex.com/ld-n0bl93g-CiscoWebexTeams/Webex-Teams-App#Get-Started", "url/urlTextSpan": { "@type": "TextSpan", "beginIndex": 0, "length": 77 }, "@EntityId": "620c689c-758e-4ace-ad2b-3502b5b594ba", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=620c689c-758e-4ace-ad2b-3502b5b594ba", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" }, { "@type": "ContactPoint", "@context": "http://schema.org", "@source": "TEE,52.0.0,20200330.52,a1b3d36629f13a54a246ed1ca82d05284ab989c0;en-US.url,52.0.0,REDMOND/simen@MININT-4C4PUNO,unknown", "@entityExtractionTrustLevel": "Scenario", "@outputVersion": "1.0", "@schemaOrgVersion": "1.93", "url": "https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html", "url/urlTextSpan": { "@type": "TextSpan", "beginIndex": 0, "length": 59 }, "@EntityId": "255c3531-5ec9-4da5-97a8-77e2f04ba4b7", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=255c3531-5ec9-4da5-97a8-77e2f04ba4b7", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" }, { "@type": "ContactPoint", "@context": "http://schema.org", "@source": "TEE,52.0.0,20200330.52,a1b3d36629f13a54a246ed1ca82d05284ab989c0;en-US.url,52.0.0,REDMOND/simen@MININT-4C4PUNO,unknown", "@entityExtractionTrustLevel": "Scenario", "@outputVersion": "1.0", "@schemaOrgVersion": "1.93", "url": "https://www.webex.com/terms-of-service.html", "url/urlTextSpan": { "@type": "TextSpan", "beginIndex": 0, "length": 43 }, "@EntityId": "5ed01a67-9ae3-4a62-9226-bbaecf5f6e1b", "@correlationTrail": "AssetId=8ff2ee06-ead3-4d3d-b534-ba6e75d901ad;ExtractionId=e280e9f8-9971-48bf-9989-d71e1c68ca4b;EntityId=5ed01a67-9ae3-4a62-9226-bbaecf5f6e1b", "@extractionTimeUtc": "2020-04-09T09:03:45.8780635Z" } ] }]BT=1;II=[CID=03dde549-e684-4c76-be44-89005832f46c;IDXHEAD=01D60E4DC5;IDXCOUNT=1];TFR=NotForking;FIXUP=2.3598;Version=Version 15.20 (Build 2878.0), Stage=H4;UP=10;DP=1C5;QT=9;CPBT=sip:stu.bailey@sei-mani.comJoanne.Mullins@sei-mani.comstu.bailey@sei-mani.comJoanne.Mullins@sei-mani.comJoanne.Mullins@sei-mani.comJoanne MullinsStu BaileyDE3A4A2472F34728B09720E411BAD7ED-JOANNE.MULLDE3A4A2472F34728B09720E411BAD7ED-JOANNE.MULLStu BaileyStu Bailey/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DE3A4A2472F34728B09720E411BAD7ED-JOANNE.MULLEX/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C32B9572EAE049819E4040E58BE78ED4-STU.BAILEYEXܧ@B+//O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DE3A4A2472F34728B09720E411BAD7ED-JOANNE.MULLJoanne Mullinsbc eeWT6465ubcT׵OU``8`KU5]681jGQH|Me~X9E05B04492F124E4F8CF705F8C9C0410E@eurprd08.prod.outlook.com To the family and guardians of our patients, Th>LZFu X rcpg1252Chtml11bid0 'ch set0 PVUUQW2;U3FYof4"Helv a P"U5@Ac ;R 99 #193R `cP d36 4 *\9 < x!:v="pn:hes-m `so-m#u"#o$%)%Pf e(E&w&')5d&m)tp://*.$.%/(T/04/ -.m%,w0.w3.g/TR/REC-40"6>c"3" #@ea^d2m 36v\\:"*0{beviE:pl(#au"#VML)p} o=/>??Ew?ϓ@?E.speBC <-0<;[ Pf];:61GTo*EFe v8!:!g~@x)26&/E/H/. `y`@Gpd7`aY <2|;/3"5<dyspg)EN-GB_&})U&vE954F2Q"!0r570U"K9R?01Ϸ234T} yaru粨f7'hgP7㊐P.EF=oOp_qoQ?U/V?WOX_YoZ[\ytQSTv_woxyz{|}^_`ߌdef/g?hOi_ A61@`7mr@w v j020mms0kqrs/JNoOPQRSTU[?vK?LOM_xy/z?{O|_}o~\OYZ_o]O^__o`ab@T5c,stuO_o/?O_cign80perP۔܀x#:\qcɓo4.0 ?_뿤ߥ/?O_ϵ߶/?O_oŸïĿ̟ }}brs@\cf1\u$ߘ$2p&b;c/r4m:&p-_! 0'Pr/r0$doۀe Рu:.670;d+/Pt1e_x0020_18rcQ/:! j A.p5P@01D60E`.26D85)Lir`mC'D0陑ӏԟկ 9a_o Ώֿ 8q@veT 80$kb0q /! ܰ5$ bd`71bPfs`dw?'ti "U: 0c7,/)a;p` -u165% 3OArio,jn1if9=3ݙ55wAPpsc/ip/uPscegop;`vp0y0l.Т0Qj _eaDkE7Vw PC AhiЖpA_BoC0\\n?O67-_OFoWX |[\O_`?a/?J8(1of/c~@Q sPp@r`rtjaflpTs. AMP jwg. b \R Sy`Ts, 17p`Dr`2S1Jo`CA 9513 Ё߄/?ߌ_o0o_¿ߙU/8 1$_oĿ6/?/_şƯt#h0-7fq2/??~ϟЯѿϹ_o?op5dyn7a 3}0   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ADEJKMNRUVYZ[\]egknqsuwy|~ank you for entrusting your loved one's healthcare with our facility. As they stay in our care, we invite you to connect with our care team for updates on your loved one. You can reach our team by message and you can join us for video check-ins with the patient on Webex Teams. Look for an email invitation to join Webex Teams, our healthcare facility's chosen tool for connection between our care team, patients, and you. Follow the link and instructions to create a password. Download the Webex Teams app on your desktop and mobile phone to stay connected. You will already be added to one space with the care team. When it's time for the care team to meet with your loved one, they will message you to let you know they are about to invite you into a live telehealth visit soon. When the care team is ready to call your loved one's room, they will add you to a video meeting on Webex Teams. Your phone and/or desktop app will notify you that a meeting has started, and you can join from any device with the app. If you have any trouble joining the meeting with your loved one and the care team, please send a message in the messaging space with the care team. For more questions, please contact our healthcare facility. Thank you, Privacy Statement | Terms of Service 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Systems, 170 West Tasman Dr, San Jose, CA 95134. IvLDX2lMIvLDX2lVirtually join your loved one's healthcare appointments.Virtually join your loved one's healthcare appointments.IPM.Note@0D,N@0D,NReceived: from AM5PR0801MB1987.eurprd08.prod.outlook.com (2603:10a6:4:16::34) by DB7PR08MB3178.eurprd08.prod.outlook.com with HTTPS via DB6P18901CA0024.EURP189.PROD.OUTLOOK.COM; Thu, 9 Apr 2020 09:03:45 +0000 Authentication-Results: sei-mani.com; dkim=none (message not signed) header.d=none;sei-mani.com; dmarc=none action=none header.from=sei-mani.com; Received: from AM5PR0801MB2067.eurprd08.prod.outlook.com (2603:10a6:203:4c::17) by AM5PR0801MB1987.eurprd08.prod.outlook.com (2603:10a6:203:47::21) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.2878.19; Thu, 9 Apr 2020 09:03:44 +0000 Received: from AM5PR0801MB2067.eurprd08.prod.outlook.com ([fe80::55e1:60db:af7c:6cd2]) by AM5PR0801MB2067.eurprd08.prod.outlook.com ([fe80::55e1:60db:af7c:6cd2%9]) with mapi id 15.20.2878.022; Thu, 9 Apr 2020 09:03:44 +0000 Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" Content-Transfer-Encoding: binary From: Stu Bailey To: Joanne Mullins Subject: Virtually join your loved one's healthcare appointments. Thread-Topic: Virtually join your loved one's healthcare appointments. Thread-Index: AQHWDk3FSeXdA4Tmdky+RIkAWDL0bA== Date: Thu, 9 Apr 2020 09:03:44 +0000 Message-ID: Accept-Language: en-GB, en-US Content-Language: en-GB X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: MIME-Version: 1.0 X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: AM5PR0801MB2067.eurprd08.prod.outlook.com X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 X-Originating-IP: [185.69.145.149] X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 0a6f233c-3a5a-4f8f-eabe-08d7dc64e836 X-MS-PublicTrafficType: Email Return-Path: stu.bailey@sei-mani.com X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTime: 09 Apr 2020 09:03:44.8467 (UTC) X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTimeReason: OriginalSubmit X-MS-Exchange-Organization-ExpirationInterval: 1:00:00:00.0000000 X-MS-Exchange-Organization-ExpirationIntervalReason: OriginalSubmit X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 0a6f233c-3a5a-4f8f-eabe-08d7dc64e836 X-MS-TrafficTypeDiagnostic: AM5PR0801MB1987: X-MS-Oob-TLC-OOBClassifiers: OLM:8882; X-Forefront-Antispam-Report: CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:-1;SRV:;IPV:NLI;SFV:SKI;H:AM5PR0801MB2067.eurprd08.prod.outlook.com;PTR:;CAT:NONE;SFTY:;SFS:;DIR:INB;SFP:; X-Microsoft-Antispam: BCL:0; X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData: 8O8EAdXN5GINR9YOZ38pgJAa6oJbYMwn664HfM0RdWFbgTag5QdMsB0yDq9un8TfQICVUCaIvdIIbVxrumt6tT8LW90ZiBn2PwPxZXCCYY1Z55HLr/A+j5/EUJNkqxVjYTMa2SbULIx4QGTWcvLGKQ== X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 09 Apr 2020 09:03:44.6148 (UTC) X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: cb2d72a8-5e88-4689-abfe-5612f5a95e1d X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 0a6f233c-3a5a-4f8f-eabe-08d7dc64e836 X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: jO+PW7TbB+ngHOt81UmezQgurZmXGwfYXJ6yPKk7vCK0idcClW4cYb9TChzN19JyLLffmNeKEbT55t1y7h8JQA== X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: AM5PR0801MB1987 X-MS-Exchange-Transport-EndToEndLatency: 00:00:01.0573813 X-MS-Exchange-Processed-By-BccFoldering: 15.20.2878.022 X-Microsoft-Antispam-Mailbox-Delivery: ucf:0;jmr:0;auth:0;dest:I;ENG:(750127)(520011016)(706158)(944506383)(944626516); X-Microsoft-Antispam-Message-Info: WlWgS7PdeTtEI03QQzFwzzqouXINDKq2g91OXwEMIURIsI19yyw6tUvNmKyn4pQlX9iQ3rJY9LUvm0rCtmvgqaAkJLkCd0e7LYfZKAaDxdZ9UC7mimFnN2cH2csvuB0mjEYiSkjYwBjr5CRGmH/F1+AX/1LHKyqCqQbeLDxN90osuv3SXzc3bwVWrR9urLulibsFqh5pXeF9zSbyu5jV31zG3h9t8/2bj3TlMqho7zk24AIJSV7dNVMASyOMLjXA4/S4LAFPGAzVnDf2zrffKo64OCPMS1Q+6No6AAR6gm1AnFBb+1TOC3TvYSz0XtsiBW9YojCkhUKJBZm+5RC1iq2lu389bXT2bR48CW/+P2TNZz/JAjGMa60IMhgYh6snun/OhM+pm4SxesJ69RgnecZFNB+UKjvPgFgVWmGYa8HzyZVWIl0tlSr7MvNmDH3uHH0bB/N/qUknrez0PMcDfx+ZNseLbbJVh/QGBcJ16nmP6YIn0hRw6sF3zeGfPIEg2+Q70v2GfHUrzsHs00xTEfIW7ux2+dzzYV6/C3DHLyE= __substg1.0_370E001E* __substg1.0_3712001E*?__substg1.0_371D0102*__substg1.0_3A0C001E*__substg1.0_8003001E*__properties_version1.00__substg1.0_0FF90102*__substg1.0_3001001E* __substg1.0_37010102*Q8__substg1.0_3703001E*__substg1.0_3704001E* __substg1.0_3707001E* __substg1.0_370E001E* __substg1.0_3712001E*__substg1.0_371D0102*__substg1.0_3A0C001E*__substg1.0_8003001E*__substg1.0_00020102*__substg1.0_00030102*x__substg1.0_00040102* __substg1.0_10100102*@__substg1.0_10080102*H__substg1.0_10090102*p__substg1.0_100F0102*X__substg1.0_10070102*H__substg1.0_101B0102*H__substg1.0_10190102*X__substg1.0_101E0102*H__substg1.0_10170102*X__substg1.0_10120102*}h__substg1.0_100E0102*{H__substg1.0_10040102*z0__substg1.0_10110102*xH__substg1.0_10010102*vX__substg1.0_100D0102*tX__substg1.0_10160102*rH__substg1.0_101C0102*pX__substg1.0_10050102*o(__substg1.0_101A0102*mP__substg1.0_10140102*l8__substg1.0_10000102*jP__substg1.0_10150102*i@__substg1.0_10130102*h8__substg1.0_10180102*fX__substg1.0_10060102*dH__substg1.0_10030102*c8__substg1.0_100A0102*b8__substg1.0_101D0102*a(__substg1.0_100C0102*` __substg1.0_100B0102*_0__substg1.0_10020102*^( & )679@9UM W X Yp9qb }4~' #ץ/֥LPb MNXY @ԙMb @ `M б;y;54 @c 00Bc 0 PCc 0Z6c6f6 h6 w6X' @:?? ??P'( ?"@#@$@%@0@ 1@ 4@-5@-8@ 9@Z@]] ] ]_  H H @ vM g("@ *  H * !" #$%-&0_p''()*+Q, -.\ /z01%2345 67 8a9:;<0b == e`Bc e0Bc >? 9<ܧ@B+//o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=de3a4a2472f34728b09720e411bad7ed-Joanne.Mullsip:joanne.mullins@sei-mani.comJoanne MullinsJoanne.Mullins@sei-mani.comEX:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DE3A4A2472F34728B09720E411BAD7ED-JOANNE.MULLܧ@B+//o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=de3a4a2472f34728b09720e411bad7ed-Joanne.Mull(V[K\eI+0G/XQjp ]ם YtU 564K 8JDF3 Ah QK2S7em ˅Bw ߻c1`orAʐmC;M.ۚE .b <A!ctDžDH[EnY * -dn@xj&=B$M{…ĞK1X Ra $FPi[ 9 t H&h9ЉK W#X@ Ga >K8ZB}Y:4Fd΅buTj "D7YIe|}hy$xSa)槥 R! '(0"Tfu؅DgIv d75)%h ,=$;N~Ʌ tj dy0 & }= :x `\ E"oEA F VuK % +j/bʅ%L'Ȏ1b. ?R9[$C0sU)V@ Isƅ >_Uyz V %5 h"' #~b3CE ™4 (%U|8Åk݈ S LRk{<W 9+8 i6vzyOB2yEG5Yk4Hkq5Qqw==EnUs-&N?JIZdHimage002.png@01D60E56.26D8D850image/pngimage002.pngimage002.png.pngimage002.png!7 7\I0 @0eM@0eM7Z00_*77 7 7 777-c : PNG IHDR+sRGBxeXIfMM*>F(iNP pHYs!!/yIDATx]`յof˒mYr `1. P'! 'oH%?|Bjlp`M3q^$Y%K[fsgJVYiwvW)O1H{&q7 'Id*LCl I8ϔDҔZl؛YUYg-w!Ũ fnt#_JcY 4i-#IՑRQg" ߀ ǟ.IAIrdR)(WHc{Hxbi]^T[KJLr]`Z3aMGE_ ns>:u4 2ةhٚp! 2II{mijd$u'iÔwѳƠ3ա @%%ժXz}׀e8)x)h q"DxL7鲋0A!)G~ӽ#B1Z ZVe`M Z|2̫]`Z?~hH5iLq(0`zqb31<ˑ_CjC @td\q+ fB;Z\7o~߁iQAy4Keݪf_IiPp"a(Xm->(р,JϷ,\+p,7F 6Ou2Cia|$Lo6T~:g,#c5Kfw|I8Ņ9 RS](kW ~#) ?6zTJ̉R= 0$g ]&n#X-ч, bW%MԤk1&XEc"61I Beg0PTet DFV lk |Ah D Ii uRD^EЃ.s-sNt_#sOVŚHЭ~R70hK14!Di넭2}?. hFi" GS*jK:D_2-^i`:qXEѿ @P@:y1]Cۧ锶b8ЃZP.3كύb멭d+Nz -RgX=6 MT4?̹c6vB8}FqhmVo"M1K鷯2rS<} |2P2`K (x"U; |>-`po(zڨՊ'):QKеg䜢܎cW0hR哪p:F3Z YşgSͦ)I,tu?8&_|Ǐ&yɵRd>Tr H lGXWБim2GI38tb.֋wK<~յ3`W,* a<+l 2x&rO-$,ʄzs ?&U*}SU?GI&R/OI*5ţ\l˟؆ v*f|p4'*2ٻk&y-*&qMԨظW ~?)5adQ=5#~H"R>KO2-p- 1_ bH~_SЫ Q#O^ry!Y1g"KjBpfifݨ9 KgHorrl)%cӟHnQDuu)&ݤ998*$'̀%O+^ qGEdɍ\=ăƀT4c``SE_cB (O8Yn LcQ1JWL@$a? rȐ!r1܍7gBU*PGy8ވJn1KG8_ĒSy,13W` )*&g =S]"KT(k{l:xAZx4&چJ.BEo: k'NpST/w'Q[LT 4k3p60J ]hqƐkN`㾛*lk\djf܋)/'<2NpIH'Cx[F ij^T[5MYfn[֩Jc(Cr]N/{FIJu+X 9mš=##1/S<Ώ2b+ ڮƮ/EQsD'EwKST:Ϗ@2Vi8+/#On% 犎L%WH~3k$w.S/Fhwn^KN50l"X[l EfLRRMW B3"Qq{RdD7j[9ѶcN.@Z-60dz*?Y BWf$2^7o}D;׏K0-S =b $14"&yCqD ;TpiS,?n5JXVݐ : 0A.T92$Zk\WH0')IE3v\:v/Ua0&{"@êQם,ʐe;&!ǂwu9~ o0^o\h= POZʬ\OrUTas{v`0 Ҍ}3"q7m%~ÚaW:mEm5xc*K^:w< bm:MWi{0Q~\h%cꋉr2l@H_MMz8 &f̝9hf Vj&,B3d!Vd# lחXy1w!RzmWbrL\D1:~oYۚ獃S=IJXqJwZ׀'b ʻ7n&ǩw^8E pdPZ)#05!- Ĥ;C?qb.X.AQiYB փ m:0L a}`Ěm rʞptXaJ 0 1N{i =4>>Ojrpd/s]~yUڄr1& ,<0 qmc<'ٱ^(ˈ*+ s3oÁۏ*bLV~f2jB "iloȭx6V囹+C1s։GU[`CJjQ.&q{w|U]uF|̌?*4*+?GkoNUNTmchޞƗ8-I3AM%>c.(H8w:rُQ ۝ ,D|Y)>~-\>xcGd1 :ŧh_&Pq=d@7qTr{gZ`{oW8uvnKn Օ"Ď^q`It }t[JGxc)(sֳқƺ,EɵՃ 34*bM@-~C¾ȾXS+Tp%''P3̌Xk5)&֘~㍩fIPܠ-"7ce!,%'f&"S-C+{t{_wucԍX|'6Wk*{PN:}EVmJՊ̺[`:ИN D\+~:m}UJ:V q*>g0B69tIPV Mܳ;j>])>[`|LaĔiqJv T6ƉLMm6em՛4)NK2KP]q K F,+> Chv_v-Խ.tҹ2e6xqjk t]-Pǁ@bڮ31j\mdl9f0q yLl^MFp6 NN):۳4ՁPt1\6[ng aą8j { c#h^tL]8bo_k-޸yQ@C<`~v)!攃vcTozf{]w) XvIj)!`AN)]Asp̎vWi";4p$;̋k[=5mWf 쳽7XOm0`6^̿n@oˏ n,hz[)d!A_m2 eva6XͿ;6U;4> d~tCfZadE[RĻjz^GD\';n+3@ 9vIM쩁N;ęʨI+aE;m Z5` m1h龗(.jmo%OMX?=L0q/P]OHQG3,oouKJQ>kq&YL/l(02.,cNc|fm{̚w-׮kB:C_:\IcrI $BMZ $^TJR;sIzl|bmgVn 0YE3؟FhkW¦7duhLhRV.x^*rΙڶp`K*]p-:-8+f`ER9s&ٲ0Yrm.Ykm+|>k4)j80r+/wӞ=З Bы3_I+{b#/ݳXoNw; ,E ]w?-721M hDD7iPledBHaERE 4P ؜]"UY#}D<(cqZ]m݌8$ɚ-a4Gd{X-/ł3ĀYg=ɏiV[ƍ9T_$.vcقIm&RVۍ%YwbP&!T|o/mJnjBĺROMk`es@r~-h 7} LV9|v%3ʦj,⻬irhMHI۞ uSϙ$qwXY`B\Bl|v{xf·\0bJgI-L֏L[8Ꜵ}anˡMS P{0yiZ7Ǟ#~dc300q`OkP+<؁6mҊS}F.)]ҧ*#Lb? ^>"٬s)Xw A4wSwӒ/b&,;%q-+W-[iiL 㝎m=;asUW3lwsa\KbF[+KU!+my%D:KW5;|oVMc;f}1$zwJ77#;m@,lt!5c#&옭dkeYV4/"ֲvRH\۠,2Tͣp G=W]]oJ4:*S'[CKfPy,"B:Ȝ#$UaBoPI}Y{u w!6ؠl(\=9ΔXs#-8\ 7њaPx!/n 6/#';{s1, eWnѫ2GOKCQk']!x"yiy8N$+׼bFZ/uz#WNUdCc„ Mfp)_&N((k3FjX$FdݕIpv+Q&H\_̕J gW =t'^YU*k 7jT\QvVeb]#d }f[Ύ rc>c[F3Lyt_=/op%~?{# {g|p 54$Nq0-r2͕b(f,a"0 ̙8fZ ad[ΑQ < $.z}&"t5boxJ񈍁ɹ/Rzs?lw@-QI|:30= >Lu< y"6ՑsE1{v3Z*w̥3y1ikB~{I!-3xqHG6 s8 Lp&0%0d닊؆bdqŅ1>i4|ePk !ZxgL%Er9k/~"uoSd&CMj3d Y1(_)@v|S%EWޠſEKz(3nD 3`bChӧq656+ݦ4dڛL(DՒNTצa*dG^O*\6S#BRjy3(%X 'z4Aҳ'ѺU(@b`Hhڭ8iɌc&PZZ3-=tD8)Wn8 x+J) KCXAsXvM-{cR }<՞<=@=s'x .Q8_poL7#BgJ96bwXA'1|i+<O 1ฒԔ UVxS6m":v"/u"g{(Oe_igtkg&߻zөxN(q@af&ۤP fL.Ya)6 [oQт00 ?!a,8Nl,N#eŚلC'/IFC򻦐?SAaSY`<1R½T o8!6X!WC Ѣ7MQ!~{3s !ԌP6:7H$e^4D.VDI?:Io/ТGo8Kymty~7_raO* F܃}XEdp9v,+_Q䮂Uz؉&P}>|A'ҩ܆C$WTxMmY˴ancz9X-4Wb)_`:'~0{)$L_d3Vh|ZU7i $#^Z+MMv,+ǣ]p> ? bEP1 Ӈ ORwBMV=|X;̽Yj77>{e2ز𖓬9 eKzdrx*e036V^:@SFZg~noQf쁔:` `YB!|߬8PB/1$$> J,BɹXqm$n5ot,f 2 $=$oO7 &kϣ;Cqۈ)~xdɮ)X@bC "/-u9=Q¬4ZpU<'nP߅S؝j;uYiqs|դ{>Stҙ9R0.ߍ77&NuJI}rRy4 ª^; X9!0Rzv0qImxkKyɀ'P>,#q%9|.eAa`D=|!坜u; ;] t$'!Q`)5ߖ滓,}uêh`߳x:P 9Cc-C1$ H8ās M87͇Q@{W!-Ӈ5ݰl&h ! !B'I0<$-7bz}|:s1 cGOeZz1k_^ݧXYƙПYQP bQk@iGlXCR/1W%H\䁉s嫓^5RVXdL 4bv ̉8]Sn@Hu?/Ҿx=4#:A%4C~Z x/n5u3\ I܄^ߌRHz * Dp,΃$Ϥgڥ"R7Mέn ݕ!uE6{WLZ}x(|hr $M I0:CaX bޠv+6mJ*xZmk%*Xւ@xhcK{SZsĬ>cwoY"2\^o ߽^ ,g-&-]DTYRz& }8]!Rkʳ\v adobe:docid:photoshop:1bf1d182-8b84-ef41-9899-5627b9dfa94f adobe:docid:photoshop:ffce2782-9981-4b42-8178-bc47b1dc43e1 xmp.did:0f4985f8-b563-40cf-82d4-d1daf955edb8 :+HIDATx|LW?$hlJXij|Gn6;jcҲX6KI[hv**kEh֖YE;Ỿ&XtLT4i%3~q̝1c2ss==4s1Vt}õ?kݨ;"#lչm۵z@\djn$BKp>궯k^zûjeJ1'ߋj-p4^wsNevȈj٪]HOC暋5]w]q䶭t@w.yS?h6?ʈިV^x.]4\o)>2⥇*w3OY/ 6't%wy+}iMclvL^QKכ7`hw VT9_>tlǴjYB`K͕n~ #6-7F_pu+~$vt]||CwoEǴA?@KM՗##خE ?s+ 7gߩi1h .&T4n/`[fjmF`>^zc&3_^O-Qd[/S3`cz{zƴ ` @O=c~䡣'i?fIt;vI:LnBTӷ#rߧ쪭g֊3.Oh?]{kwñ1A26s⣽~ث}ݘzjs/j'ùӃw⤍WKS'cҺx})g9tg&JkQn~Z2Njz96䄸 }zSl5 +Kv?1ꕯ>6St,Y+g" o}o5ҩ4c/ùzVQc|1W0{lHSv}s/4Bd٫ _- $=̐4*Dzn,ùi?Q-_yi.UvԚh/)9d˶%J],|vS&R}w ~3mБ|Gd'Ōe1V8{ܸQ?W9[nyti^yd~_ޒ O`1nP=sLĖg歐JJbSU:jQmٶkꭷ峀BE^"$)=P^/m3/R?(nl UV}C,6!럓n)qxˋ[KZ`4xf5%1nlﻇ1Vqbo.<ϣF{$?ћf|_en/ <-jȻc'Jˋcٯ>Kk0fŇ]RzL鈫$dr9;}]rN䤝jV@Im ,~u^_ON괪p fgeP ˳Rz4*;j2fc̔aI:cRc.KiV wԿ0,g?N_i*N?;pW/TBuLU2`EGYe.jx}@@Z@kv}t@K{Յ.-y}bX͙c@[MÐ1d+.tj)]^4{統3CGTTJXr@t~ wȘy*%'t\.>H\u~>)i3s?sItS|#_kv\MM~xnRO'ޟ"y ^mjrHw`lw#Ǖ{Sn4MJ-xUǴ 6g>|o/*}]t\~bhk]^׷=oEi9ptk6Yy|,Q~i#ǵV1X53s4njr~q2ϿEglq~R%-0=H%zx2yqJt<Z&Q#,u6s8#_VZTXHOFjDV.{Pka%s8~Q9p4C e _Z57iv\?y ^/[QS.C#8|GdOv.słl2GLtm_S_ Jc=W_ҿ J5@(m!`.9SɌ1jVXQ+fWJeX7o.pݢiԮo}^^/_4OΏ>p8y^)9Χ&7/9iH>>13{fwy)q5͞쪨Pj1.d clȬjT5X)O 8x SW*mRZF GneQ ўOT)]e,MrR'ZDKD(%1nQ2ydhiPin:῵ &=7 /NviSw_)T]v[黴GzћN ,^Y"|4J16( x--fWs2Լ#T Хwn^)C:I9S:z;R:e27vثiʠNOelybLBe0DOy$ںzR1O+Kv Rr{̓"%biX>_~pi/NÿbSX>Rl5 {>=(S.^.e!VeU)?Л?r:FIv͟$XB"kR _Hzw^Fr緕;S!SͯZZnW 每GsgOg5eIe`.BG.L$)mG_:>!14-c5Adw;_xD_ iGr򜴎ޔaTity_^MpIDYtuE#E%d0D*pz,E%&8u tKKki*ߥxے굟}ݥ}.m]V~@-3~ˑn zZ3 DYOlɕ \,TT|ċu%|%Ԯ^W4ʰwƙ \-"ǔ6g(3B 풠g BqWCI jn8^ ` eaOOcdk6(cgh%Q]]s+tZbII's'PnsتT|T>FMK6Yz?t.^ê]gip8*v8gΟ8pJjGXOVTBݗ_V٪t;TUG'U}b.z41 xK c^H],B1}.<|n%<@K?:'[MCS'VٲZ.FK?QZw^tom_;'j{['^g|R{b]*ƾSZCYy?E~pVfDc^K|U-<\4(w\nHS׿xܗt![٪ҦsQ')tMZWUg?oۗb[ɩϫ{AۗwK+iٻ/^ӽQrR="~=ς?i2e 0!88䫵 PҥRR~'֥͘SbB nЫp8Je k[ТwCECT>S:EJ%ZM?}rJ^sW%-Uآ+_lQ7M Sn7( S)=s}{Ԗ }k2)IuOPRͅ13+=,;b5c:JﰪpΟԗ>CTKrlky 1C^ Zh]S:E?Sk_N`_^ೳ2|yWErRIGWT>c;?>5؂5ۏt=]~g+ڰ10 2>}Q1ITci{>]Lt4Y^®]xh(dap1%w0 d:hU!WU~KCsi]]{Dfyo?I8Y7NMFM!yhQixyj:DhvJ<.ԡaAj>BzS^UkvPƺRί;^)ұO4tu mqO67HK|w92+3o^6ÿj:H Ǭ^{2(B.>D QrRA} }#񠴂D 9tiqtW{J˨by3>ƊECszcߡ-ޭj:/衫PQvuI_hBv8='|)Q1"+!D(ceh-h@(%-벂5iAm2zR| Qa9t8 >ht_e)-0 v].w`c:JK3h5MPh4,M 2#xhF~Pzߗizhy,*YeePb cn/WUnPգ$Q K )85_Ôa~أ-;jݲmזm#z@i2o˺lA/%"ᬨ<]QyZI?ABU֕'_MDU}~@kTV.n:}0 s'U<]8Eh@y3DQ^{!]K[&Wp-%Eupc].w*1}*Q` Z8E 1[u,xeF۝*ƷNe%e~Tj9ydտG}`xezNɞiG5{j_۬MÙdhK:t^Q@4Oij;& 稦xc*v8%=Qx.56o~g=;k2NZ!-ww[yʳ^UjOak6Urm]=CMIh܈gArR'%]nIUT3s[?нc[^^vpiqخ^uަ;?1-\׊~ `;;?B8el^6HiMTߧt'n*^vxUZjW^UcEZD 6Stms^T#7 CmP[!T?wYkq@sl4S3]X}'=ΘWJ:΢ \';:<_tmo,[Mr;;~ h$܂5<;O\bhpԞ]Ck_䯟|vH0 Jbܯ_Y=2y_&6ȟa9sxjǺyFDP}CF0[^j./zrLnǍ9- ʎZkxIKv$Ƙ9YZlY"47ĸ13I7rhȈVya\Y[z@YD_b'n={=5n_KD6BhP`>6sen .!Cl>gyo+wR-}_`V^YOU^%^$,^\j7bȬ]0[^Lƴ3x[Y~VT!zg|f,[fJbsxeWZj=N}! X)rTiϗzS:醆*3Vv2JlJe*xIJ 8?]rR>9QK((}]4#%*RnǺyfZjD@| -4Aepq~i <(/_l<1{=]IcJ;ktUn.Ƌ4ocSk}][ f<5yh#[+=^(k=-}A6b'n={=0_Λ V)W즴ꜵ &{k"B.`=9t V'S'F @rR' 5O9?͙Aiq ;| }'3کiu ԉ7njlLI=x'Cy=OOowVlؼ vacG=1)qn-پV 塔Vʏ0)qŋ5DO ظrl5luFT&? 3Gf2v9. Sїe=ڋԮ{YͼQT̙>m.!6m皍fFʎr͞нzWS >M.1]tE Z>!xᕉ׸^U}I> q~澎 ej/\SE$RL_XUM}(W[Wk=7xn:ifSIty~J1-ήtdcc jTxQ4}gTZ3sw=XyӴ(T|.깡kЬ)qLs^~AGCIҥO龎 =YER ,,.QwL ,1.)NTQEFTȋ<ͻuںzv!1Az *ҫt)5{|-Es@:'uN6C4jt11ht. SemC4_ ,9u?9<:f@Ap-uYoI#稲WUYjizY\Z ,@ cdMFiҲ] w/kk9tf@H,@w2C|]@!@w2WHp7[B 0 #0 #0 #0 #0 #0 #0 #0 #0 WnБR9mAo}u@&l [@o,YV<(z͚+KU/l7Ow xxwKxw;.^#{]Ktu16hĊFjwWh ؒnjoٷM!@blge6'ՒntjGl͑@/OhA@ MhP}72m1궩#\[j䜸t{"MjB174O:?;:.cګos#=BDu׊*gm[?K~X&`q^zF1##~@Nw=(xW^Y'çO6oc( {mQqb[Auc[}XwȷMC~@Vcwkלs/ߐCdwlծuD$5kvr'm5sں&nG__Us We"{ZFvTz4Xe ׎7^so\&:DF٪sVk3vOZ<)T:IENDB`)Pz4! cK3nW| Q !R:2\_wȅ !7 7\I0 @0YM@0YM7Q8F77 7 7 777-c : (P| 0 \  ( \ |  p < P p (0 P ! " #$ $ %& 'P () * +L , - . /$ImageNaturalHeight"ImageNaturalWidth&ImageThumbnailError>DocumentProcessingCorrelationId0ExchangeApplicationFlags6ConversationIndexTrackingEx&IsQuotedTextChanged:InferenceClassificationResult NetworkMessageId2CurrentMessageSafetyFlags,BigFunnelCorrelationId.LastIndexingAttemptTimeEntityDocumentEntityNames,HeaderBodyFragmentList DetectedLanguage.EntityExtractionSuccessJx-ms-exchange-organization-authsourceBx-ms-exchange-organization-authasPEntityExtractionServiceDiagnosticContext,LatestMessageWordCountIsSignedIsReadReceiptTeeVersion4InferenceMessageIdentifierdx-ms-exchange-organization-originalclientipaddressdx-ms-exchange-organization-originalserveripaddressBInferenceClassificationTrackingEx$IsPartiallyIndexed,x-ms-publictraffictypeTeeNextPayloadLMessageCardExtractionDiagnosticContextHasQuotedTextTeeNextScenario<EntityExtractionSuccessDelayed^EntityExtractionServiceDiagnosticContextDelayedBX-Microsoft-Antispam-Message-Info4TriageHeuristicsFeatureSetBEntityExtraction/M2HClassifier1.0FEntityExtraction/ExtractLanguage1.02ConversationContributions$EntityNamesDelayedJX-Microsoft-Antispam-Mailbox-DeliveryNEntityExtraction/KeyPhraseExtraction2.0,ConversationWasFocused>EntityExtraction/EmbeddedUrl1.0,authentication-results6x-forefront-antispam-reportNx-ms-office365-filtering-correlation-id(x-microsoft-antispam4x-ms-traffictypediagnosticFEntityExtraction/IRankerScoreDev1.0@EntityExtraction/IRankerScore1.0acceptlanguageClientInfoPx-ms-exchange-organization-authmechanismx-ms-has-attach x-originating-ip4InTransitMessageCorrelatorbx-ms-exchange-organization-submissionquotaskippedcontent-typecontent-classphttp://schemas.microsoft.com/exchange/junkemailmovestampdhttp://schemas.microsoft.com/outlook/phishingstamp STS_Iddhttp://schemas.microsoft.com/outlook/spoofingstampJx-ms-exchange-organization-authdomain:x-ms-exchange-groupmailbox-idtx-ms-exchange-organization-dlp-senderoverridejustificationlx-ms-exchange-organization-dlp-detectedclassificationsXx-ms-exchange-organization-dlp-falsepositive ApprovalDecision*ApprovalDecisionMaker(ApprovalDecisionTime"XmlExtractedTasks(XmlExtractedMeetings*XmlExtractedAddresses$XmlExtractedPhones$XmlExtractedEmails XmlExtractedUrls(XmlExtractedContacts0PropertyExistenceTracker&WebExtNotificationsAppendOnSendDRMLicense LikersMentionsExEntityNamesMap$TailoredXpEntities.ExtractionSourceEntryId4TailoredXpCalendarEventIds^IOpenTypedFacet.Com.Microsoft.Graph.MessageCard&ExplicitMessageCard0ShowContextualSuggestionDForceConversationAggregationOnSaveBX-MS-Exchange-MemberSmtpAddresses2OnlineMeetingInternalLink2OnlineMeetingExternalLinkMessageBccMerX-MS-Exchange-Organization-ATPSafeLinks-UrlContainer-Data|X-MS-Exchange-Organization-ATPSafeLinks-UrlContainer-Signature:AntispamUnauthenticatedSenderViaInFrommsip_labelsDocLinksTranslationData"TranslationStatusRcecp-6b47614e-0125-454b-9f76-bd5aef85ac7bRcecp-8f4d1315-5cf9-4621-9872-b1b94618e70aRcecp-a7ca6c74-33fb-43a4-a3e4-781078f0eff5Rcecp-ca0e68f1-fd94-4bd2-a38f-d48190f42f15Rcecp-9fd38622-d9b4-4401-b1b9-1ce14c5e435aRcecp-f60b8ac7-c3e3-4e42-8dad-e4e1fea59ff7Rcecp-7a774f0c-7a6f-11e0-85ad-07fb4824019bRcecp-a216ceed-7791-4635-a752-5a4ac0a5eb93Rcecp-bc13b9d0-5ba2-446a-956b-c583bdc94d5eRcecp-d39dee0e-fdc3-4015-af8d-94d4d49294b3$cecp-propertyNamesKeywords:AttachmentProviderEndpointUrl,AttachmentProviderType0AttachmentPermissionType*AttachmentOriginalUrl,AttachmentThumbnailUrl(AttachmentPreviewUrl@AttachmentOriginalPermissionType$AttachmentIsFolder&ImageSmallThumbnail2AttachmentWasSavedToCloudD 0 1 2 38 4 56 7 8 9T :x ; < =>?@ABCDEFGH IJK L$MN,O)P*QRS"T%U'V+W/X7Y8Z9[2\4]^_`ab!cdef#g&hPiQjRkTlmn`opqrstuvwxyz{|B}~ @A$459:0678CDEIpx< X x Td…Å\DƅDžȅɅʅ˅΅؅  HtD x  'H | D x @x   8 `hp x L| <  5YGFQ\;T F3z.B{yᩎTAAZk ##]h2GULN3Pc ̜_F F@!ʨ^ڱ@ F@ GM}jdbPYG/& F